Legionella

Legionella moet op specialistische wijze worden bestreden; aanwezigheid van de bacterie in een drink- of proceswaterinstallatie zorgt voor aanzienlijke gezondheidsrisico’s. Bij BioLab bent u aan het juiste adres voor de preventie en het bestrijden van een legionella besmetting in uw instelling of bedrijfspand.


Legionella

De afgelopen jaren is er in Nederland steeds meer aandacht voor legionella ontstaan. Een groot aantal waterleidingen bevat een gevaarlijke hoeveelheid van de legionella bacterie wat de waterkwaliteit niet ten goede komt. Het inademen van waterdeeltjes besmet met legionella kan een infectie aan de longen veroorzaken en zo ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.

BioLab is gespecialiseerd in het uitvoeren van wateronderzoeken om vast te stellen of er sprake is van een legionella besmetting en kan op basis daarvan de juiste beheersmaatregelen inzetten. De legionellabacterie besmetting is vaak redelijk eenvoudig te bestrijden. Een besmetting in de installatie van uw bedrijfspand dient zo snel mogelijk bestreden te worden om zodoende de risico’s voor de gebruikers weg te nemen.

U kunt talloze voorzorgsmaatregelen nemen, zoals het regelmatig doorspoelen van de installatie, maar de bacterie kan zelfs dan nog in hoge volumes voorkomen. De gevaarlijke omstandigheden die hieruit volgen hebben een juiste en efficiënte aanpak nodig. Er zijn door de overheid strenge maatregelen voor legionella bestrijding opgesteld.

legionella

Door de legionella bacterie op de beste manier te bestrijden kunnen besmettingen op zowel de korte als lange termijn worden voorkomen. BioLab onderzoekt hierbij de omvang van de besmetting en gaat op zoek naar de bron. Na een uitgebreid onderzoek kunnen wij vaststellen welke maatregelen er genomen moeten worden en kunnen wij deze direct voor u uitvoeren.

Hiermee vermijden wij direct kans op besmetting en voorkomen wij dat de legionella bacterie zich op een later tijdstip opnieuw kan vermenigvuldigen in de waterleidingen van de installatie. Wij meten achteraf altijd of de besmetting volledig is verholpen om te waarborgen dat het risico op legionella besmetting niet langer aanwezig is.

Offerte aanvragen

Legionella bacterie

Water in leidingen bevat altijd de legionella bacterie. Het is de mate waarin de legionella bacterie aanwezig is die bepaalt of het gevaarlijk is voor de gezondheid van uw bezoekers en gebruikers. De legionella bacterie is het meest gevaarlijk als deze in grote aantallen in leidingen aanwezig is. Door exponentiële vermenigvuldiging van de bacterie kunnen lage concentraties in de leidingen in korte tijd uitgroeien tot een aanzienlijke besmetting.

De legionella bacterie kan zich het snelst vermenigvuldigen in water met temperaturen van 25 tot 50 graden Celsius en water dat stilstaat. Wanneer een installatie lange tijd niet of niet voldoende gebruikt wordt, kan de bacterie zich snel vermenigvuldigen.

Als de waterdeeltjes met de legionella bacterie worden ingeademd dan kan dit op termijn de Veteranenziekte veroorzaken. Jaarlijks krijgen honderden Nederlanders met deze infectie te maken en komen er zelfs enkele tientallen slachtoffers te overlijden als gevolg van een legionella besmetting. Water dat besmet is met de legionella bacterie is niet direct gevaarlijk om te drinken, behalve bij verslikking, omdat besmet water daarbij in de longen terecht komt. Een legionella besmetting heeft grote gevolgen voor uw pand en reputatie. 

Legionellabacteriën kunnen tot zeer ernstige gezondheidsrisico's leiden. Doordat de legionella bacterie uitsluitend via de longen infecties veroorzaakt, is het belangrijk om alle locaties binnen de instelling of het bedrijf te onderzoeken waar water verneveld wordt. Wij verrichten een uitgebreide risicoanalyse en adviseren u op basis van de onderzoekresultaten welke maatregelen u moet nemen. De uitvoering hiervan nemen wij desgewenst ook uit handen middels een legionella beheersplan.

Offerte aanvragen

Legionella besmetting

De legionella besmetting kan leiden tot een gevaarlijke longontsteking. Deze wordt veroorzaakt door waterdeeltjes die met de legionella bacterie besmet zijn en via inademing in de longen terecht komen. Deze ontsteking kan zeer ernstige vormen aannemen. Het is daarom van groot belang dat de installatie bij een besmetting wordt gedesinfecteerd om een uitbraak van legionella te voorkomen.

Uw pand bevat mogelijk meerdere locaties die waternevel veroorzaken en kunnen leiden tot legionella besmetting. Wanneer waterleidingen voor lange tijd niet worden gebruikt dan is de kans op legionella besmetting het hoogst en lopen bezoekers en gebruikers in uw pand het grootste risico.

Legionella besmetting komt niet bij iedereen die de waternevel inademt voor. Het risico op besmetting is procentueel klein. Toch is het om gezondheidsredenen van belang dat de legionella bacterie zo snel mogelijk bestreden wordt. Dit verkleint de kans op legionella besmetting en op de Veteranenziekte.

Een legionella besmetting zal pas na 2 tot 10 dagen tot eerste symptomen leiden. Tijdens onze werkzaamheden in uw pand is het daarom noodzakelijk om de gezondheid van alle mensen die van uw pand gebruik maken in de gaten te houden. Ondertussen doen wij er alles aan om de risico's te beperken en de bacterie in uw waterleiding te bestrijden.

Offerte aanvragen

Legionella Beheersplan

Op basis van ons onderzoek van de installatie en waterleidingen in uw pand zullen wij na de bestrijding een duidelijk legionella beheersplan opstellen. In dit plan zijn stappen opgenomen die u zelf kunt uitvoeren om de verspreiding van de legionella bacterie in uw installatie zo veel mogelijk te voorkomen. Wij controleren uw installatie periodiek en zullen deze stappen regelmatig uitvoeren om uw installatie schoon en veilig te houden. Middels een legionella beheersplan gaat u dus actief aan de slag met legionellapreventie.

Wij kunnen dit legionella beheersplan ook volledig voor u uitvoeren zodat u er zeker van kunt zijn dat alle stappen op de juiste wijze worden uitgevoerd. De maatregelen die wij zullen nemen om de legionella bacterie continue te voorkomen, oftewel legionellapreventie, bestaan onder andere uit het doorspoelen van uw waterleidingen en het onderzoeken van de waterkwaliteit.

U bent verplicht om regelmatig een waterkwaliteit onderzoek uit te laten voeren. Er wordt hierbij op basis van de resultaten gekeken of er maatregelen genomen moeten worden. Wanneer wij uw water periodiek onderzoeken zijn wij in staat om vroeg in het stadium van een legionella besmetting de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Dit wateronderzoek is onderdeel van het legionella beheersplan.

Het legionella beheersplan is er volledig op gericht om toekomstige legionella besmettingen binnen de installatie van uw bedrijfspand te voorkomen. U kunt de werkzaamheden in het legionella beheersplan door BioLab laten uitvoeren voor een optimale legionellapreventie. Als vakkundig bedrijf weten wij exact wat nodig is om verdere legionella besmetting te vermijden.

Offerte aanvragen

Legionellapreventie

Naast bestrijding van legionella is het van belang om een risicoanalyse voor uw waterinstallatie te laten uitvoeren. Door middel van legionellapreventie kan worden voorkomen dat bepaalde onderdelen in uw waterleidingen uiteindelijk leiden tot een legionella besmetting. Wij kunnen een risicoanalyse voor u uitvoeren en aangeven op welke punten verbetering kan worden doorgevoerd. Dit wordt gedocumenteerd in een legionella beheersplan

BioLab beschikt over de vereiste kennis en ervaring om een risicoanalyse voor uw waterleidingen uit te voeren. Als onderdeel van deze legionellapreventie onderzoeken wij jaarlijks meerdere malen de installatie van uw instelling of bedrijfspand.

U bent wettelijk verplicht om een logboek van uw maatregelen om legionella verspreiding te voorkomen bij te houden. BioLab houdt alle werkzaamheden zorgvuldig bij in een logboek zodat het proces volledig uit handen wordt genomen. Bovendien bent u bij ons altijd gegarandeerd van de beste service en kwaliteit tijdens het uitvoeren van legionellapreventie.

Offerte aanvragen

Legionella Douchekop

Zijn er binnen uw pand douches aanwezig? Dan kunnen wij hiervoor een anti legionella douchekop leveren. Deze koppen zijn voorzien van een speciale filter dat de bacteriën uit het water filtert en zorgt dat de waternevel in de douche geen legionella bacterie bevat. Omdat douchen één van de bekendste oorzaken van legionella besmetting is biedt de legionella douchekop u de juiste bescherming.

Een legionella douchekop biedt extra bescherming tegen de legionella bacterie en verhoogt hiermee de veiligheid van de douches binnen uw pand. BioLab adviseert u op basis van metingen welke legionella douchekop het meest geschikt is voor de douches in uw bedrijfspand en helpt u verdere gevolgen van de legionella bacterie in uw waterleidingen te voorkomen.

Bekijk onze webshop

Wist u dat... ?

Legionella een bacterie is die vooral in (leiding)water voorkomt.

Wist u dat... ?

Door een besmetting met de Legionellabacterie een longontsteking kan ontstaan.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks in Nederland 150 gevallen van de veteranenziekte worden gemeld.

Wist u dat... ?

Besmetting thuis kunt voorkomen met simpele maatregelen.

Wist u dat... ?

Na besmetting de eerste klachten optreden na 2 tot 20 dagen.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks zo’n 400 personen zo ernstig getroffen worden door een Legionella-infectie, dat een ziekenhuisopname noodzakelijk is. Zo’n 10 procent van de personen overlijdt aan de aandoening.

Wist u dat... ?

Ook zogeheten "natte koeltorens" bij bedrijven en ziekenhuizen een besmettingsbron kunnen vormen. Nederland telt zo’n 12.000 van deze torens. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu becijferde in 2005 dat naar schatting een op de drie natte koeltorens in Nederland is besmet met Legionellabacteriën.

Wist u dat... ?

De tijd tussen besmetting met de Legionellabacterie en de eerste ziekteverschijnselen 2 tot 20 dagen is.

Verschijnselen zijn: snel opkomende hoofdpijn, spierpijn, een ziek gevoel, hoge koorts, hoesten, kortademigheid, grote vermoeidheid en verwardheid. De Legionellabacterie kan een, soms dodelijk verlopende, longontsteking veroorzaken. De veteranenziekte is goed te behandelen als de arts of specialist de juiste antibiotica voorschrijft. Hoe sneller dit gebeurt, hoe beter.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Waterkwaliteit diensten:

Legionella

Legionella is een vervelend probleem dat zich diep in uw waterleidingen kan nestelen. BioLab heeft alles in huis om de juiste maatregelen tegen legionella te nemen.

Legionella Besmetting

Een legionella besmetting heeft grote gevolgen voor de gezondheid. Het is daarom belangrijk om direct werkzaamheden voor bestrijding uit te voeren.

Gebouwdossier

Het online gebouwdossier van BioLab. Digitaal logboek voor Legionella preventie maatregelen.