Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in een gebouw is een belangrijk onderdeel van het binnenmilieu. Wij kunnen u hierin totaal ontzorgen.


Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in een gebouw is een belangrijk onderdeel van het binnenmilieu. Een verminderde luchtkwaliteit kan gezondheidsklachten en ziekte onder werknemers tot gevolg hebben, en het verlaagt de arbeidsproductiviteit. Onder andere een gebrekkige ventilatie en de aanwezigheid van micro-organismen in de lucht, kunnen een negatieve invloed hebben op het binnenmilieu in het gebouw. De luchtkwaliteit meten is dan ook een onderzoek wat verstandig is om uit te laten voeren.

BioLab biedt een breed scala aan onderzoeken en metingen aan, om de diverse aspecten van de luchtkwaliteit in kaart te brengen. Een luchtonderzoek kan preventief worden uitgevoerd, of naar aanleiding van klachten. De luchtkwaliteit meten kan dus op verschillende momenten worden uitgevoerd. Oplossingen worden naar aanleiding van de meetresultaten gericht toegepast, waarmee het risico op gezondheidsklachten en verhoogd ziekteverzuim wordt geminimaliseerd.

Offerte aanvragen

Onderzoeken

Er zijn veel gebouwen waarin gebruik wordt gemaakt van mechanische ventilatie, zoals airconditioning of een luchtbehandelingskast. Het is niet de standaard dat er voldoende ramen in het gebouw geopend kunnen worden. Hierdoor kunnen afwijkingen in de luchtkwaliteit gemakkelijk ontstaan, onder andere door de groei van micro-organismen en een gebrekkige ventilatie. BioLab kan door middel van luchtonderzoek de luchtkwaliteit in de gaten houden.

Het monitoren van de luchtkwaliteit is van groot belang, omdat een verminderde luchtkwaliteit kan leiden tot klachten bij uw personeel. Klachten die veelvuldig voorkomen als gevolg van een ongezond binnenmilieu, zijn concentratieverlies, benauwdheid en irritaties aan neus en ogen. Dergelijke klachten leiden tot een afname van de arbeidsproductiviteit en een toename van het ziekteverzuim. Het is dus zeer belangrijk om de luchtkwaliteit te monitoren. 

BioLab kan de luchtkwaliteit in uw gebouw(en) bewaken door middel van luchtonderzoek. De onderzoeksopzet bepalen wij, samen met u, aan de hand van het klachtbeeld, de aard en de grootte van het gebouw, en de wijze waarop de klimaatbeheersing is geregeld. Op basis van deze informatie wordt de meetopstelling gekozen, waarbij, afhankelijk van de situatie, gebruik wordt gemaakt van dataloggers, monsterneming en/of filtertechnieken om relevante gegevens te verzamelen. Aspecten waarop het luchtonderzoek van BioLab is gericht, kunnen bijvoorbeeld microbiologisch (bacteriën, schimmels en gisten), fysisch (CO2, temperatuur, luchtvochtigheid) of chemisch (oplosmiddelen) van aard zijn.

Offerte aanvragen

Chemisch

De luchtkwaliteit in een gebouw is van invloed op de gezondheid van de mensen die daarin wonen of werken. Het is verstandig om als gebouweigenaar of werkgever hier extra bij stil te staan. De luchtkwaliteit dient immers in orde te zijn. De verantwoordelijkheid van het onderhoud en beheer ligt immers bij de eigenaar van het gebouw. Daarnaast ligt de verantwoordelijkheid voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de werknemers in dat gebouw bij de werkgever. Afwijkingen in de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld als gevolg van de aanwezigheid van chemische stoffen in de lucht, kunnen tot gezondheidsklachten leiden. Met name in sectoren zoals de (chemische) industrie speelt dit een rol. Het (laten) uitvoeren van luchtonderzoek is dientengevolge van groot belang. BioLab kan u hierbij van dienst zijn.

Een gedegen onderzoek naar de luchtkwaliteit kan mogelijke aandachtspunten in kaart brengen. BioLab kan diverse onderzoeken uitvoeren, die zijn gericht op de chemische aspecten van de luchtkwaliteit. Het laten uitvoeren van een luchtonderzoek kan worden ingegeven door wet- en regelgeving, zoals vaak het geval is bij bedrijven die werkzaam zijn in de industriële sector.

Maar andere oorzaken, zoals gezondheidsklachten onder personeel of geuroverlast, kunnen eveneens aanleiding geven tot luchtonderzoek. BioLab kan zowel een oriënterend als specifiek luchtonderzoek voor u uitvoeren.

Offerte aanvragen

Fysisch

Een aantal factoren bepalen de luchtkwaliteit in het binnenmilieu, zoals fysische aspecten (CO2 niveau, luchtvochtigheid, temperatuur). Afwijkingen in deze parameters kunnen klachten veroorzaken, zoals benauwdheid, concentratieverlies en hoofdpijn. Om dit te voorkomen, is het aan te raden om periodiek een luchtonderzoek uit te laten voeren.

Door middel van diverse metingen geeft BioLab u inzicht in de fysische luchtkwaliteit. Het onderzoek van BioLab wordt ingericht op basis van het eventuele klachtbeeld. Het laten uitvoeren van een oriënterend luchtonderzoek is vaak een goed vertrekpunt. Als er naar aanleiding van het oriënterende onderzoek behoefte is aan vervolgmetingen, dan kan BioLab door middel van een duurmeting specifiek vaststellen waar het probleem zich bevindt. Indien nodig, kan het fysische luchtonderzoek worden uitgebreid of gecombineerd met metingen naar chemische of microbiologische parameters.

Offerte aanvragen

Microbiologisch

Een belangrijke bepaler van de luchtkwaliteit, zijn micro-organismen zoals bacteriën, schimmels en gisten.

Hoeveel en welke micro-organismen zijn er aanwezig in de lucht, op oppervlakken (bureaus), en in luchtbehandelingsinstallaties? Door middel van een microbiologisch luchtonderzoek brengt BioLab dit voor u in kaart. Een verhoogde concentratie van aanwezige micro-organismen kan zorgen voor medische klachten, zoals irritaties, uitslag, jeuk of zelfs ziekte. Het is zodoende van groot belang om de (microbiologische) luchtkwaliteit in de hand te houden.

Offerte aanvragen

Oplossingen

Een door BioLab uitgevoerd luchtonderzoek brengt duidelijk in kaart hoe het gesteld is met de luchtkwaliteit binnen een gebouw. Mogelijke oorzaken van een verminderde luchtkwaliteit worden gerapporteerd, waarbij oplossingsgericht wordt gedacht. Als er een bepaald probleem is geconstateerd, kunnen vervolgmetingen leiden tot een exacte vaststelling van de oorzaken en oplossingen. BioLab stelt de precieze oorzaak van de klachten vast, en adviseert u omtrent de te nemen maatregelen op het gebied van luchtkwaliteit.

Offerte aanvragen

Wist u dat... ?

1 op de 4 werkplekken ongezond is. De lucht is te droog of bureaus zijn niet schoon. Bijna een kwart van de Nederlandse werkplekken vormt een risico voor de gezondheid van werknemers.

Wist u dat... ?

Bij 88% van de werkplekken de luchtvochtigheid onder de norm van 40 à 50 % ligt.

Wist u dat... ?

Een kwart van de werkplekken te hoge concentraties aan schimmels en bacteriën heeft.

Wist u dat... ?

Een goede clean desk policy op de werkplek zich vertaalt naar minder stof en microbiologische vervuiling op en rond de werkplek. 35% van de onderzochte werkplekken valt onder de maat.

Wist u dat... ?

75% van de ziekenhuizen van plan is om de komende 2 jaar verbeteringen aan het binnenklimaat door te voeren.

Wist u dat... ?

In 80 % van de circa 10.000 scholen in Nederland de luchtkwaliteit en de klimaatregeling benedenmaats zijn. Dit heeft een negatieve invloed op het welzijn van leerlingen en leerkrachten en op de leerprestaties. Elke verdubbeling van de toevoer van frisse lucht leidt tot ongeveer 15 % betere leerprestaties.

Wist u dat... ?

Het binnenmilieu over het algemeen meer vervuild is dan het buitenmilieu; niet alleen met fijn stof, maar ook met andere stoffen. Bronnen van verontreiniging kunnen zijn: vloerbedekking, meubels, bouwmaterialen, open haard en keuken (geiser, koken en bakken). Goed ventileren en luchten is hierbij van belang.

Wist u dat... ?

Kleine deeltjes fijnstof via de longen in het bloed kunnen worden opgenomen en zo elders in het lichaam effect hebben (hart- en bloedvaten). Daarnaast blijkt uit toxicologisch onderzoek dat fijnstof deeltjes ook in de hersenen terecht kunnen komen.

Wist u dat... ?

De kwaliteit van het binnenmilieu mede wordt bepaald door de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en geluid.

Wist u dat... ?

Het probleem van slechte ventilatie een te hoge CO2-concentratie is. Het gedeelte CO2 in de lucht bepaalt namelijk in grote mate de kwaliteit van de lucht. De term 'CO2' staat voor 'kooldioxide' en wordt door mens en dier uitgeademd. Planten en bomen zetten kooldioxide weer om in zuurstof. Je kunt van een slechte kwaliteit lucht niet alleen erg ziek worden - het veroorzaakt hoofdpijn en vermoeidheid, het verergert astmatische klachten - maar het is ook bewezen, dat de luchtkwaliteit de leerprestaties beïnvloedt.

Wist u dat... ?

Uit verschillende onderzoeken is gebleken, dat de CO2-concentratie op Nederlandse scholen vaak te hoog is. In naar schatting 80% van alle scholen voldoet de binnenlucht niet aan de hygiënische grenswaarde. Deze grenswaarde is 1.200 ppm CO2. Dat wil zeggen 1.200 deeltjes (parts) CO2 per miljoen overige delen.

Wist u dat... ?

Een te hoge temperatuur rusteloosheid veroorzaakt bij meisjes en bij jongens het concentratievermogen vermindert. Om een goede luchtkwaliteit te garanderen moet de héle luchtinhoud van een klaslokaal met 30 leerlingen élk kwartier worden ververst.

Wist u dat... ?

De warmte die leerlingen aan de lucht afgeven (in een klas met 30 leerlingen is dat 3000 Watt verwarmingsvermogen per uur = 100 Watt per uur per kind!!) moet worden afgevoerd. Met name in de zomermaanden zijn (te) hoge temperaturen een veel voorkomend probleem, dat vaak mede veroorzaakt wordt door het ontbreken van een goede zonwering en/of een slechte isolatie van dak en gevel. In klaslokalen is de koeling dan ook eerder nodig dan verwarming. Een goed ventilatiesysteem kan helpen de temperatuur in een klaslokaal beter te controleren.

Wist u dat... ?

Als er onvoldoende geventileerd wordt er vochtige lucht blijft hangen en er vochtproblemen ontstaan. Huisstofmijten en schimmels groeien goed op vochtige plaatsen en kunnen bij mensen die daarvoor gevoelig zijn allerlei klachten en allergische reacties veroorzaken zoals toename van astmatische klachten, hooikoorts of uitslag op de huid. Vocht kan er ook voor zorgen dat uit bouwmaterialen chemische stoffen vrijkomen die zich in het binnenmilieu verspreiden. Een voorbeeld hiervan is formaldehyde.

Wist u dat... ?

Onderzoek heeft uitgewezen dat dagelijks 2.000 leerkrachten en 20.000 leerlingen ziek thuis zijn door ongezonde lucht in scholen.

Wist u dat... ?

Op scholen met een slecht binnenmilieu meer kans is op het overdragen van infectieziekten, er meer allergenen en de daaraan gerelateerde gezondheidsklachten aanwezig zijn en er meer ziekteverzuim en geurhinder voorkomt dan op scholen met een gezond binnenmilieu.

Wist u dat... ?

Een relatieve luchtvochtigheid lager dan 30% ongunstig is voor de conditie van de slijmvliezen van ogen, neus en keel en kan leiden tot verminderde weerstand tegen infecties. Een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 60% is bevorderlijk voor de huisstofmijten, schimmels, bacteriën en virussen.

Wist u dat... ?

Bij kinderen de kans op astmaklachten in vochtige ruimten toe neemt met 50-250%. Bij volwassenen neemt deze kans met 50-100% toe.

Wist u dat... ?

Leerlingen 15% beter presteren bij een gezond binnenmilieu! Een 7 in plaats van een 6 door goede ventilatie! Het verbeteren van het binnenmilieu - temperatuur en hoeveelheid verse lucht - kan dus positief bijdragen aan de leerprestaties van de leerlingen.

Wist u dat... ?

Door de temperatuur in een klaslokaal in de zomermaanden te verlagen (van 23,6 naar 20 ºC) er bijvoorbeeld op een dictee 10 % beter wordt gescoord.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Luchtkwaliteit diensten:

Ventilatie reinigen

Regelmatige reiniging van uw ventilatiesysteem helpt om het ontstaan van schimmels te voorkomen en helpt de luchtkwaliteit te verbeteren.

Luchtdebiet meting

Een luchtdebiet meting brengt in kaart hoeveel zuurstof er een ruimte wordt ingeblazen.

Camera inspectie luchtkanalen

Preventief een camera inspectie van luchtkanalen is verstandig wanneer er klachten zijn binnen een gebouw. Gezondheidsklachten kunnen een gevolg zijn van verontreinigde luchtkanalen.

Desinfecteren luchtbehandelingskast

Het desinfecteren van uw luchtbehandelingskast is aan te raden jaarlijks uit te voeren. Een schone luchtbehandelingskast zorgt er voor dat gezuiverde lucht verder uw gebouw ingeblazen kan worden.