Asbestbeheersplan

Asbest verwijderen is vaak niet nodig indien er geen gezondheidsrisico’s spelen; wanneer u niet van plan bent uw bedrijfspand te renoveren of te slopen dan kan asbest vaak met rust worden gelaten. Voor de aanwezige asbest dient een asbestbeheersplan te worden opgesteld. In dit plan beschrijft BioLab hoe uw bedrijfspand kan worden gebruikt zonder risico op verspreiding van levensgevaarlijke asbestvezels.


Asbestbeheersplan

U dient altijd te kunnen waarborgen dat uw bedrijfspand veilig is voor betreding en gebruik. Asbest zorgt voor een groot risico voor gebruikers van uw pand. Dankzij duidelijk gestructureerde beheersmaatregelen kunt u voorkomen dat gebruikers in aanraking komen met asbest. Deze maatregelen staan in een asbestbeheersplan. Zo verkleint u het risico op inademing van asbestvezels.

Wij kijken bij u op locatie naar de omvang van de asbest. Hierbij zoeken wij naar locaties waar asbest aanwezig is, bekijken wij op welke wijzen gebruikers van het pand potentieel aan asbest kunnen worden blootgesteld en onderzoeken wij welke maatregelen er eventueel moeten worden genomen om de asbest extra af te dekken. BioLab verwerkt alle te bewerkstelligen stappen in een asbestbeheersplan

asbestbeheersplan

Het is van groot belang dat het asbestbeheersplan aan de hand van objectieve criteria wordt opgesteld. BioLab zet gecertificeerde inspecteurs in welke de risico’s van asbest op uw locatie onderzoeken. De inspecteurs houden rekening met de wettelijk vastgestelde criteria die betrekking hebben op asbest dat niet wordt verwijderd. Alle bevindingen worden in een eerste rapport opgenomen en vervolgens uitgewerkt in het asbestbeheersplan.

In het asbestbeheersplan nemen wij alle maatregelen op die u op dit moment of in de toekomst moet nemen om de veiligheid van uw bedrijfspand te waarborgen. Zo kunnen gebruikers het bedrijfspand risicoloos betreden. BioLab stelt hoge veiligheidseisen bij de asbestinventarisatie in uw bedrijfspand. Wij zullen, wanneer wij dit nodig achten, aangeven of asbest op bepaalde locaties verwijderd dient te worden. 

Offerte aanvragen

Asbest advies

De mate van aanwezigheid van asbest is van belang bij het opstellen van het asbestbeheersplan. BioLab onderzoekt op locatie of asbest moet worden afgedekt en welke gezondheidsrisico’s deze aanwezigheid met zich meebrengt. Er wordt rekening gehouden met risico’s die op korte en lange termijn spelen. Daarbij kijken wij naar scenario’s die kunnen leiden tot de verspreiding van asbestvezels.

Zo kan een ongeval in het bedrijfspand ertoe leiden dat gebruikers in aanraking komen met asbestvezels. Bij uitbraak van brand en bij een lekkage komen de asbesthoudende plekken vaak open te liggen. Dit kan spoedig leiden tot de verspreiding van kankerverwekkende asbestvezels in uw bedrijfspand. Beheersing van dergelijke risico’s worden daarom standaard opgenomen in het asbestbeheersplan.

Het asbestbeheersplan bevat advies dat door onze gecertificeerde inspecteurs is opgesteld. Ons asbest advies is objectief opgesteld. Wij kijken gericht naar de asbesthoudende materialen die op dit moment in uw pand aanwezig zijn en inspecteren de spelende gezondheidsrisico’s. Vervolgens wordt voor iedere locatie specifiek een asbest advies opgesteld om u te helpen de veiligheid in uw bedrijfspand te waarborgen.

Inspecteurs beschrijven in het asbestbeheersplan op welke locaties in uw pand geen renovatiewerkzaamheden, zoals boren of bewerken, mogen worden uitgevoerd. Werkzaamheden op deze locaties kunnen leiden tot aantasting van het asbesthoudend materiaal en vergroten de kans op emissie.

In het asbestbeheersplan is onder andere een asbest advies opgenomen rondom het op de hoogte stellen van de gebruikers van uw pand. Indien de mate van aanwezigheid gevaarlijk hoog wordt geacht dan is het nodig alle gebruikers van het bedrijfspand te wijzen op de risico’s die zij lopen. 

Tijdens de inspectie in uw bedrijfspand zetten wij metingen van de luchtkwaliteit in om de aanwezigheid van asbestvezels te meten. Het kan nodig zijn dat wij de luchtkwaliteit periodiek meten, om zo direct te handelen wanneer de luchtkwaliteit verslechtert. De meting is een standaard onderdeel van het asbestbeheersplan.

Offerte aanvragen

Asbest inspectie

Onze inspecteurs zijn gecertificeerd om aan de hand van de NEN 2991-norm asbesthoudend materiaal in uw pand te inspecteren. Tijdens de asbest inspectie kan het nodig zijn dat de inspecteurs lichte deconstructie uitvoeren. Dit stelt de inspecteurs in staat om ook de moeilijk te bereiken asbesthoudende materialen te inspecteren.

Bij de asbest inspectie worden specifieke richtlijnen aangehouden. BioLab en haar asbest inspecteurs houden rekening met veiligheidsrisico’s die tijdens de inspectie kunnen ontstaan. Het is mogelijk dat wij u vragen om tijdelijk uw klimaatbeheersing uit te schakelen. Zo hebben wij vrije toegang tot alle asbesthoudende materialen en voorkomen wij dat loskomende asbestvezels zich via luchtkanalen verspreiden.

In uw asbestbeheersplan worden periodieke asbest inspecties opgenomen. Door middel van periodieke inspecties waarborgen wij de veiligheid in uw bedrijfspand. BioLab inspecteert alle asbesthoudende materialen en meet de luchtkwaliteit.

Offerte aanvragen

Asbest offerte

Vraag direct een asbestbeheersplan offerte aan voor uw asbest inspectie. Wij komen graag bij u langs om het asbesthoudend materiaal te inspecteren en een op maat asbestbeheersplan voor u op te stellen. BioLab inspecteert alle plekken in uw pand en stelt een rapport met informatie over het asbesthoudend materiaal op.

Wij beoordelen alle asbesthoudende materialen en bieden u een volledig opgezet asbestbeheersplan. U kunt deze beheerswerkzaamheden laten uitvoeren door partners van BioLab.

Offerte aanvragen

Wist u dat... ?

Asbest de verzamelnaam is voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. De naam asbest komt van het Griekse woord ‘asbestos’ dat onverwoestbaar of overgankelijk betekent. 

Wist u dat... ?

Sommige asbestvezels zo klein zijn dat de trilharen en slijmvliezen in onze luchtwegen ze niet kunnen afvoeren. Hierdoor kunnen ze tot diep in de longen doordringen en daar maximale schade aanrichten. Bijvoorbeeld asbestose, een ziekte waarbij de longblaasjes steeds moeilijker zuurstof opnemen. Asbestose kan borstvlieskanker of longkanker veroorzaken.

Wist u dat... ?

Asbest in onder andere Canada, Zuid-Afrika, de voormalige Sovjet Unie en Australië als een natuurlijke delfstof wordt gedolven in open mijnbouw.

Wist u dat... ?

U de volgende asbesthoudende toepassingen en/of producten in een woning/gebouw kunt aantreffen: geluidsisolerend plaatmateriaal voor wanden en plafonds, warmte-isolatiemateriaal voor pijpen en leidingen, beschermhulzen voor elektrische bedrading, brandwerend materiaal voor plafonds, muren en leidingdoorvoeren, golfplaten, dakgoten, vensterbanken, vloerluiken, gevelbekleding, traptreden, plafondtegels, leien, luifels, vloer- en wandafwerkmiddelen (pleisterwerk), voegen en sponningen, rioolbuizen, vinyl vloerbedekking in keukens.

Wist u dat... ?

Het sinds 1993 in het kader van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de Arbeidsomstandighedenwet verboden is om asbest of asbesthoudende producten te bewerken, te verwerken of in voorraad te houden. Ook het opnieuw toepassen van asbesthoudende producten is ten strengste verboden.

Wist u dat... ?

Wanneer asbest direct gevaar oplevert, het verwijderd of duurzaam afgeschermd moet worden. Dat mag alleen als er gewerkt wordt volgens de regels van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en van de Arbeidsomstandighedenwet (Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn). Sanering of afscherming van het asbest is voorbehouden aan gespecialiseerde bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn. Asbest onderzoeken is een zaak van gecertificeerde inventarisatiebureaus en de eindcontroles na verwijdering van geaccrediteerde laboratoria.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks in Nederland 1600 asbestdoden vallen. Wereldwijd zijn dat er zelfs 100.000!

Wist u dat... ?

Er geen behandeling voor de ziekte Asbestose bestaat. Asbestose is een longaandoening die ontstaat door het inademen van een grote hoeveelheid asbeststof. De symptomen zijn onder andere kortademigheid en een droge en pijnlijke kuch. Vaak gaat dit samen met pijn aan de borst. Asbestose is progressief en onomkeerbaar.

Wist u dat... ?

In meer dan 70% van alle gebouwen en installaties in Nederland van vóór 1994 asbest aanwezig is. Dit brengt risico’s met zich mee, zeker omdat kinderen meer risico lopen dan volwassenen.

Wist u dat... ?

Het doel van asbestinventarisaties inzicht krijgen in de asbestproblematiek is en te zorgen dat asbest traceerbaar en dus beheersbaar is. Asbestinventarisaties zijn een prima manier om de feiten snel boven water te krijgen en de zin en onzin rondom asbest te scheiden. Resultaat is een veilige omgeving.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Overige Asbest diensten:

Asbestsanering

BioLab ontzorgt graag alle werkzaamheden rondom asbestsanering in uw pand en geeft u graag op maat advies.

Asbestinventarisatie

Samen met onze partners doen wij er alles aan om asbestinventarisatie op de meest effectieve wijze uit te voeren.

Asbestonderzoek

Tijdens een asbestonderzoek kijken wij in welke mate asbest aanwezig is en wat de juiste werkwijze is om dit eventueel te verwijderen.

Asbestbeheersplan

In panden waar sanering niet nodig is helpt een asbestbeheersplan om eventuele emissie bij asbest te voorkomen.

Containment asbest

Partners van BioLab kunnen door middel van een containment voorkomen dat er tijdens asbestsanering schadelijke stoffen in de omgeving vrijkomen.

Asbest verwijderen

BioLab kan het traject van asbestsanering begeleiden. Wij houden hierbij rekening met alle belangrijke eisen die bij asbestverwijdering worden gesteld.