Asbest

Heeft u behoefte aan asbestsanering, een asbestinventarisatie of een asbestbeheersplan? BioLab ontzorgt u hierin.


Asbestonderzoek

In ongeveer 80% van de panden die gebouwd zijn tussen 1960 en 1990, is asbest gebruikt. De inademing van asbestvezels kan leiden tot ernstige ziekte. De huidige strenge wet- en regelgeving is erop gericht om de kans op emissie (het vrijkomen van asbestvezels) te minimaliseren. Bij de sloop of verbouwing van panden die gebouwd zijn vóór 1990, is het een vereiste om een asbestinventarisatie te laten verrichten door een gecertificeerde partij. Eventueel aanwezig asbest dient gesaneerd te worden door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. BioLab is gecertificeerd voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie en wij kunnen daarbij het traject van asbestsanering en asbest verwijderen begeleiden. Onze partners beschikken over alle benodigde expertise die nodig is om het gehele proces van begin tot eind voor u uit te voeren.

Als onafhankelijke partner ontzorgt BioLab gedurende het volledige asbest traject. Wij verrichten metingen, monsternemingen, asbestinventarisaties, en coördineren het asbestsanering traject. In geval van calamiteiten heeft BioLab alle kennis en kunde in huis om snel en adequaat te reageren.

Offerte aanvragen

Onderzoeken

Omdat het inademen van asbestvezels schadelijk kan zijn, is de huidige wet- en regelgeving op het gebied van asbest erop gericht om emissie (het vrijkomen van asbestvezels) zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de sloop of verbouwing van panden die gebouwd zijn vóór 1990 is het een vereiste om een asbestinventarisatie uit te laten voeren door een gecertificeerd bedrijf. Onze specialisten zijn gecertificeerd op het gebied van asbestonderzoek.

Door middel van een asbestinventarisatie zullen wij in kaart brengen hoe het gesteld is met de aanwezigheid van asbest. Er worden monsters genomen van verdachte materialen, welke door middel van laboratoriumanalyse worden onderzocht op asbest. Op basis van de hoeveelheid asbest, de soort(en) en de staat waarin het materiaal verkeert, wordt er door BioLab een risicoclassificatie toegekend. Dit document kan door een saneerder worden gebruikt om de asbest veilig te verwijderen.

Een laboratoriumanalyse, uitgevoerd door BioLab, biedt snel inzicht in de eventuele aanwezigheid van asbest. Een materiaalmonster van enkele vierkante centimeters is al voldoende om, middels de laatste technieken, uit te wijzen of er sprake is van de aanwezigheid van asbestvezels.

Wij stellen een schriftelijke rapportage op van het asbestonderzoek, met daarin vermelding van de eventueel aangetroffen soort(en) asbest, en het percentage asbest dat aanwezig is in het onderzochte materiaal. De standaardanalysetermijn bedraagt 24 uur. Spoedopdrachten zijn op aanvraag mogelijk. BioLab neemt het monster dan direct in behandeling.

Offerte aanvragen

Asbest NEN2991 meting

Door middel van een NEN2991-meting bepaalt BioLab of er sprake is van aanwezige asbestvezels in de lucht. De metingen worden getoetst aan de geldende grenswaarden. Het periodiek uitvoeren van metingen is van groot belang, omdat blootstelling aan asbestvezels grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt voor de mensen in het gebouw.

Als asbesthoudende materialen worden beschadigd, dan kan emissie ontstaan. Emissie is het vrijkomen van (schadelijke) asbestvezels. Als deze vezels worden ingeademd, dan lopen de gebruikers ernstige gezondheidsrisico’s. Vanwege de risico’s zorgt BioLab ervoor dat tijdens de asbestinventarisatie en asbestsanering er altijd uiterst zorgvuldig te werk wordt gegaan, om asbest emissie te voorkomen.

Als er desondanks toch asbest emissie plaatsvindt, dan kan BioLab de toestand van materialen door middel van een NEN2991-meting vaststellen. Indien nodig worden er onder gestandaardiseerde condities door BioLab professionele luchtmetingen uitgevoerd.

Er zijn een aantal typen asbestinventarisaties, die zijn toegespitst op specifieke omstandigheden. Onze partners kunnen alle typen asbestinventarisaties onder de verplichte SC-540 certificering voor u verrichten. De sectoren waarbinnen BioLab actief is, betreffen onder andere vastgoed, industrie, zorg en overheid. Voor een betrouwbare asbestinventarisatie door een gecertificeerd bedrijf, bent u bij BioLab aan het juiste adres.

Offerte aanvragen

Oplossingen

BioLab is een betrouwbare en onafhankelijke partner in het volledige traject, van asbestonderzoek tot oplossing. BioLab verricht metingen, monsternemingen en asbestinventarisaties, coördineert het saneringstraject en biedt contra-expertise. In geval van calamiteiten is BioLab door de aanwezige vakkennis in staat om snel en adequaat te reageren.

Op basis van het uitgevoerde asbestonderzoek, brengen wij een advies uit. Dit asbest advies kan uiteenlopen van onmiddellijke ontruiming van het pand, tot een haast verwaarloosbare kans op besmetting. BioLab kan asbestbeheersplannen opstellen en adviezen uitbrengen omtrent eventuele asbestsanering. Onze vakspecialisten begeleiden en ontzorgen u gedurende het gehele traject.

Offerte aanvragen

Wist u dat... ?

Asbest de verzamelnaam is voor een aantal in de natuur voorkomende silicaatmineralen met een vezelstructuur. De naam asbest komt van het Griekse woord ‘asbestos’ dat onverwoestbaar of overgankelijk betekent. 

Wist u dat... ?

Sommige asbestvezels zo klein zijn dat de trilharen en slijmvliezen in onze luchtwegen ze niet kunnen afvoeren. Hierdoor kunnen ze tot diep in de longen doordringen en daar maximale schade aanrichten. Bijvoorbeeld asbestose, een ziekte waarbij de longblaasjes steeds moeilijker zuurstof opnemen. Asbestose kan borstvlieskanker of longkanker veroorzaken.

Wist u dat... ?

Asbest in onder andere Canada, Zuid-Afrika, de voormalige Sovjet Unie en Australië als een natuurlijke delfstof wordt gedolven in open mijnbouw.

Wist u dat... ?

U de volgende asbesthoudende toepassingen en/of producten in een woning/gebouw kunt aantreffen: geluidsisolerend plaatmateriaal voor wanden en plafonds, warmte-isolatiemateriaal voor pijpen en leidingen, beschermhulzen voor elektrische bedrading, brandwerend materiaal voor plafonds, muren en leidingdoorvoeren, golfplaten, dakgoten, vensterbanken, vloerluiken, gevelbekleding, traptreden, plafondtegels, leien, luifels, vloer- en wandafwerkmiddelen (pleisterwerk), voegen en sponningen, rioolbuizen, vinyl vloerbedekking in keukens.

Wist u dat... ?

Het sinds 1993 in het kader van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de Arbeidsomstandighedenwet verboden is om asbest of asbesthoudende producten te bewerken, te verwerken of in voorraad te houden. Ook het opnieuw toepassen van asbesthoudende producten is ten strengste verboden.

Wist u dat... ?

Wanneer asbest direct gevaar oplevert, het verwijderd of duurzaam afgeschermd moet worden. Dat mag alleen als er gewerkt wordt volgens de regels van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en van de Arbeidsomstandighedenwet (Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn). Sanering of afscherming van het asbest is voorbehouden aan gespecialiseerde bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn. Asbest onderzoeken is een zaak van gecertificeerde inventarisatiebureaus en de eindcontroles na verwijdering van geaccrediteerde laboratoria.

Wist u dat... ?

Er jaarlijks in Nederland 1600 asbestdoden vallen. Wereldwijd zijn dat er zelfs 100.000!

Wist u dat... ?

Er geen behandeling voor de ziekte Asbestose bestaat. Asbestose is een longaandoening die ontstaat door het inademen van een grote hoeveelheid asbeststof. De symptomen zijn onder andere kortademigheid en een droge en pijnlijke kuch. Vaak gaat dit samen met pijn aan de borst. Asbestose is progressief en onomkeerbaar.

Wist u dat... ?

In meer dan 70% van alle gebouwen en installaties in Nederland van vóór 1994 asbest aanwezig is. Dit brengt risico’s met zich mee, zeker omdat kinderen meer risico lopen dan volwassenen.

Wist u dat... ?

Het doel van asbestinventarisaties inzicht krijgen in de asbestproblematiek is en te zorgen dat asbest traceerbaar en dus beheersbaar is. Asbestinventarisaties zijn een prima manier om de feiten snel boven water te krijgen en de zin en onzin rondom asbest te scheiden. Resultaat is een veilige omgeving.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

BioLab doneert schoon drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland misschien vanzelfsprekend, voor veel mensen in ontwikkelingslanden is dat zeker niet zo. Bij iedere opdracht doneert BioLab 1000 liter water.

Lees meer

Asbest diensten:

Asbestsanering

BioLab ontzorgt graag alle werkzaamheden rondom asbestsanering in uw pand en geeft u graag op maat advies.

Asbestinventarisatie

Samen met onze partners doen wij er alles aan om asbestinventarisatie op de meest effectieve wijze uit te voeren.

Asbestonderzoek

Tijdens een asbestonderzoek kijken wij in welke mate asbest aanwezig is en wat de juiste werkwijze is om dit eventueel te verwijderen.

Asbestbeheersplan

In panden waar sanering niet nodig is helpt een asbestbeheersplan om eventuele emissie bij asbest te voorkomen.

Containment asbest

Partners van BioLab kunnen door middel van een containment voorkomen dat er tijdens asbestsanering schadelijke stoffen in de omgeving vrijkomen.

Asbest verwijderen

BioLab kan het traject van asbestsanering begeleiden. Wij houden hierbij rekening met alle belangrijke eisen die bij asbestverwijdering worden gesteld.